Foreningen

Vedtægter for Foreningen ”Irsk Jam i Svendborg”

CVR nr.: 3923 3355. Hjemmehørende Lillemosen 12, 5700 Svendborg

§ 1

Foreningens navn, hjemsted og formål


Foreningens navn er “Irsk Jam i Svendborg”.
Foreningens hjemsted er Svendborg
Foreningens formål er at fremme samspil, særligt omkring Irsk musik og sang

§ 2

Medlemmer


Enhver, som ønsker optagelse og som tilslutter sig foreningens formål og idégrundlag, kan blive medlem af foreningen.
Bestyrelsen kan vælge at ekskludere et medlem hvis vedtægter eller beslutninger, som gyldigt er vedtaget af generalforsamlingen, ikke respekteres. Et ekskluderet medlem kan få sin sag prøvet på en generalforsamling.

§ 3

Generalforsamling


Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt, senest i april måned og indvarsles på en jamsession, eller ved facebook opslag i FB-gruppen ”Irsk jam i Svendborg” senest 15 dage før.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1) Valg af dirigent og referent
2) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
3) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4) Eventuelle forslag
5) Fastsættelse af kontingent
6) Valg til bestyrelse og bestyrelsessuppleant
7) Valg af revisor
8) Eventuelt

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 5 skal ved navns underskrift tilstilles et bestyrelsesmedlem senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med fjorten dages varsel, eller afholdes senest fire uger efter bestyrelsen har modtaget en skriftligt fremsat begæring fra 1/3 af medlemmerne, med angivelse af dagsorden.

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal. En lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun medlemmer kan afgive stemme på generalforsamlingen.

Ingen kan som fuldmægtig på generalforsamlingen repræsentere mere end et medlem. Beslutninger på generalforsamlingen lægges på Facebook gruppens (jvnf. §3) opslag, eller udsendes pr mail medlemmerne.

§ 4

Ledelse

Foreningen ledes af en bestyrelse på minimum 3 medlemmer og en suppleant, der vælges for to år ad gangen. Ved den første ordinære generalforsamling efter stiftelsen er et af bestyrelsesmedlemmerne på valg. Rækkefølgen afgøres ved lodtrækning.

Suppleanten deltager i bestyrelsesmøder, men har ingen afgørende stemmeret.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.

Bestyrelsen fastsætter selv forretningsorden og træffer beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift.

Foreningen forpligtes ved underskrift af formand og/eller kasserer.

§ 5

Hæftelse

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§ 6

Regnskabsår

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. På hvert års ordinære generalforsamling fastsættes næste års kontingent af generalforsamlingen.

Revision finder sted en gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det. Dog skal uanmeldt revision foretages mindst en gang årligt.

Regnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning af foreningens revisor.

§ 7

Vedtægtsændringer og foreningens opløsning

Ændring af disse vedtægter, eller foreningens opløsning, kræver, at 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor. Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede i forbindelse med foreningens opløsning, kan bestyrelsen vælge at nedlægge foreningen.

Foreningens eventuelle nettoformue skal efter opløsning uddeles til almennyttige formål, der ligger naturlig i forlængelse af foreningens formål, og som besluttes på den opløsende generalforsamling

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 10. Januar 2018

Dirigent/referent Lars Mathiesen.

________________________________________________________________________

Lukket for kommentarer.